Regulamin i zasady prywatności - Akademia Hodowcy - Kennel Club
Kennel Club - Akademia Hodowcy

Regulamin i zasady prywatności


REGULAMIN SERWISU

Akademiahodowcy.org

 • 1. WSTĘP
 1. Przed przystąpieniem do korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: akademiahodowcy.org należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin określa prawne i techniczne warunki funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu przez Operatora, a także określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu.
 3. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika oraz zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.

 

 • 2. DEFINICJE
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 2. „Serwis”- serwis internetowy „Akademia Hodowcy” dostępny pod adresem strony internetowej: akademiahodowcy.org,
 3. „Operator” – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego „Kennel Club” z siedzibą w Ciężkowie, przy ul. Platanowej 25, 95-070 Ciężków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000411920, posiadające numer REGON: 101374828 oraz numer NIP: 7322169843, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący właścicielem Serwisu oraz Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 344 z późń. zm.), zwane w dalszej części Regulaminu także „Stowarzyszeniem”, lub „Kennel Club”. Ilekroć w Regulaminie użyte zostaną zwroty, “my”, “nasz”, “nasze”, itp. należy rozumieć przez to Operatora,
 4. „Regulamin” - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania i korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora,
 5. „Serwis płatności internetowych”- PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym 4.944.000,00 PLN, opłacony w całości, posiadająca numer REGON: 30052344400000 oraz numer NIP: 7792308495, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 6. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, os oba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody przedstawiciela ustawowego. Ilekroć w Regulaminie użyte zostaną zwroty, “Ty”, “Tobie”, “Twój”, itp. należy rozumieć przez to Użytkownika.
 7. „Wpłacający” - każdy Użytkownik, który dobrowolnie przeznacza środki pieniężne na wsparcie Zbiórki, przekazując Darowiznę lub Darowizny w ramach Zbiórki zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
 8. “Darowizna”, "Wpłata” – suma środków pieniężnych stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przekazywana przez Wpłacającego na rzecz Operatora w ramach Zbiórki,
 9. "Zbiórka" - ogłoszona i opisana w Serwisie przez Operatora akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na rzecz Operatora w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie Akademii Hodowcy, szczegółowo opisana w punkcie 3 niniejszego Regulaminu,
 10. „Materiały”- wszelkie dane i treści publikowane lub w inny sposób zamieszczone w Serwisie przez Operatora,
 11. „Umowa”- umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a jego Operatorem, zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu,
 12. „Usługi” - wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników Serwisu wykonywane w ramach Umowy.
 13. „Dane Osobowe”- zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, bądź w ramach postępowania Reklamacyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 • 3. CEL SERWISU I ZBIÓRKA
 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Operator za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikom możliwość zapoznawania się z zamieszczonymi w Serwisie ogólnodostępnymi Materiałami oraz zapewnia możliwość dokonywania Darowizn w ramach Zbiórki.
 2. Serwis prowadzony jest wyłącznie celu umożliwienia Użytkownikom udziału w finansowaniu Zbiórki, tj. uzyskania środków finansowych na realizację inwestycji polegającej na budowie Akademii Hodowcy- nowoczesnego i profesjonalnego obiektu, serca polskiej kynologii. W Akademii znajdzie się nowe biuro Kennel Club z profesjonalną salą obsługi interesantów, ale też klinika weterynaryjna z najnowszym sprzętem diagnostycznym, centrum szkolenia psów, szkoła kynologiczna, poradnia behawiorystyczna, pomieszczenia groomerskie, laboratorium, sklep stacjonarny dla hodowców, hotel dla zwierząt, 2 psie parki (dla ras małych i dużych), miejsce do organizacji wystaw, miejsce do grillowania, domki letniskowe, zbiornik wodny, a także duża hala do treningów i organizacji wystaw.
 3. Inwestycja, o której mowa w ust. poprzedzającym podzielona jest na 8 następujących etapów:

- ETAP 1 – Projekt architektoniczny i wizualizacja budowy Akademii Hodowcy,

- ETAP 2 – Zakup gruntu pod inwestycję,

- ETAP 3 – Uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych,

- ETAP 4 – Wybór wykonawców inwestycji,

- ETAP 5 – Rozpoczęcie prac zagospodarowania terenu pod budowę,

- ETAP 6 – Rozpoczęcie budowy,

- ETAP 7 – Odbiór techniczny obiektu,

- ETAP 8 – Ceremonia otwarcia.

 1. Operator oświadcza, iż cel, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w postaci realizacji inwestycji budowy Akademii Hodowcy- ośrodka naukowo- szkoleniowo - weterynaryjnego, jest zgodny z prawem oraz z celami statutowymi Stowarzyszenia i środkami przyjętymi do realizacji tych celów, określonymi odpowiednio w paragrafie 7 i 8 Statutu Stowarzyszenia. Statut Stowarzyszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dostępny jest w formacie pdf na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Statut”.
 2. Inwestycja budowy Akademii Hodowcy realizowana jest również ze składek członkowskich Członków Kennel Club. Z każdej składki członkowskiej wpłaconej na wydanie dokumentu pochodzenia psa (metryki/rodowodu) 10 zł jest przeznaczone na Fundusz Rozwoju Kennel Club, z którego finansowana jest budowa Akademii Hodowcy.
 3. Operator zobowiązuje się przeznaczyć środki pieniężne uzyskane ze Zbiórki wyłącznie na cel opisany w ust. 2 powyżej oraz oświadcza, iż nie pobiera jakichkolwiek prowizji, ani nie potrąca jakichkolwiek kwot na swoją rzecz z Darowizn dokonywanych w ramach Zbiórki.
 4. Zbiórka trwa od dnia 01.10.2021 i prowadzona będzie do momentu zebrania środków finansowych niezbędnych do jego realizacji w wysokości, określonej na każdym etapie inwestycji. W razie zebrania całej kwoty Zbiórka odbywa się nadal , a wpłacona kwota przechodzi na kolejny etap prac.
 5. Minimalna kwota/ maksymalna kwota Zbiórki
 6. O rozpoczęciu i postępach prac Operator będzie informował Użytkowników za pośrednictwem Materiałów zamieszczanych w Serwisie.
 7. Operator oświadcza, iż jako Stowarzyszenie jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późń. zm.), zaś cele statutowe Stowarzyszenia mieszczą się w katalogu celów określonych w art. 4 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 8. Na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1128 z późń. zm.), istnieje możliwość dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty dokonanej przez Wpłacającego będącego osobę fizyczną Darowizny w ramach Zbiórki, jednak nie wyższej niż 6% dochodu.
 1. Na podstawie przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1406 z późń. zm.) istnieje możliwość dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty dokonanej przez Wpłacającego będącego osobą prawną Darowizny w ramach Zbiórki, jednak nie wyższej niż 10% dochodu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w tym przepisie.
 • 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych w ramach Serwisu, niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto umożliwiającej akceptację plików typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

 • 5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub utrudnić korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, polegających w szczególności na  niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu,
  2. przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych przysługujących Operatorowi, innym Użytkownikom lub innym podmiotom,
  3. zachowania wysokiej kultury osobistej i poszanowania godności innych Użytkowników Serwisu, powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody,
  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i Operatora, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających opinię osób trzecich, jak również poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,

      2. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.   

      3. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

      4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

      5. Operator udostępnia Użytkownikom następujący adres e-mail: akademiahodowcy@kennelclub.pl , przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować wszelkie zapytania,  sugestie, uwagi i informacje.

 

 • 6. DOKONYWANIE DAROWIZN
 1. W ramach Zbiórki Użytkownicy mogą przekazywać Operatorowi Darowizny jednorazowo bądź wielokrotnie.
 2. Wpłata Darowizny dokonywana jest za pośrednictwem Serwisu płatności internetowych lub za pośrednictwem przelewu tradycyjnego.
 3. Minimalna kwota Darowizny wynosi 10 PLN
 4. W celu dokonania Darowizny Użytkownik powinien wykonać łącznie następujące czynności:
 5. dokonać wyboru okienka „Przekaż darowiznę” znajdującego się w prawym górnym rogu Serwisu,
 6. wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z ust. a i b poniżej,
  1. dokonać wyboru okienka „dokonuje wpłaty”.
  2. Po wykonaniu czynności opisanych powyżej, Użytkownik przekierowany zostanie do Serwisu płatności internetowych, w razie wybrania tego sposobu płatności. W razie wyboru sposobu płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, należy dokonać wpłaty zadeklarowanej Darowizny na następujący rachunek bankowy Operatora:

40 1020 3408 0000 4202 0343 8116

kod SWIFT: BPKOPLPW

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego Kennel Club

Platanowa 25, 95-070 Ciężków,

zatytułowany: Darowizna- Akademia Hodowcy

       7. Dokonanie Wpłaty na Zbiórkę wymaga podania w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr budynku i lokalu, kod pocztowy) , adres e-mail, kwota darowizny, a także zaznaczenie checkboxa dotyczącego akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu.

      8. Imię i nazwisko Wpłacającego wraz z datą zaksięgowania kwoty Darowizny będą publicznie dostępne w Serwisie, w zakładce „Lista darowizn” na liście darczyńców i Darowizn, chyba że Wpłacający zadeklarował Wpłatę jako anonimową. Deklaracja Anonimowości następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w formularzu rejestracyjnym.

      9. Z chwilą zaksięgowania przez Operatora kwoty Darowizny na swoim rachunku bankowym dochodzi do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Wpłacającym, a Operatorem.

     10. Po zaksięgowaniu Darowizny, Operator wysyła na adres e-mail Wpłacającego podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Darowizny. Do wiadomości e-mail załączony zostaje również w formacie pdf Regulamin oraz Polityka prywatności Serwisu.

     11. Kwoty Darowizn nie podlegają zwrotowi, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

     12. W razie zebrania całej kwoty Zbiórki możliwe jest dalsze gromadzenie Darowizn.

     13. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Wpłacających w ramach Zbiórki jest widoczna w Serwisie, w zakładce „Lista darowizn”, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego Operatora bądź Serwisu płatności internetowych.

 

 • 7. Odpowiedzialność Operatora
 1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego korzysta z Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Serwis może być poddawany pracom konserwacyjnym lub ulegać innym zakłóceniom funkcjonowania, co może wiązać się z czasowym ograniczeniem możliwości korzystania ze wszystkich bądź części Usług. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z prawem lub z Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 5. Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. niemożność zapoznania się z Materiałami zamieszczonymi w Serwisie lub dokonania Darowizny spowodowanymi w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika,
  3. skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem Serwisu płatności internetowych.
 • 8. REKLAMACJE
 1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także świadczeniem Usług przez Operatora. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: akademiahodowcy@kennelclub.pl  lub w formie pisemnej na adres Operatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika składającego reklamację, wskazanie usługi której dotyczy reklamacja, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz żądania.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email, z którego przesłana była reklamacja lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres wskazany w piśmie.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym w szczególności świadczonych przez Serwis płatności internetowych, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Twojej reklamacji osobie trzeciej i poinformowania Cię o tym. W sytuacji gdy Twoja reklamacja dotyczy płatności, możesz ją kierować bezpośrednio do firmy realizującej to zlecenie. Możemy też przekazać ją Serwisowi płatności internetowych w Twoim imieniu.
 • 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Korzystanie z ogólnodostępnych Materiałów zamieszczonych w Serwisie nie wymaga ujawniania danych osobowych przez Użytkownika.
 2. Podanie Danych osobowych Użytkownika określonych w formularzu rejestracyjnym, jest niezbędne celem dokonania Darowizny w ramach Zbiórki. W przypadku podania Danych osobowych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, zastosowanie będą miały postanowienia ust. 3 - 14 poniżej.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych następuje zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO”.
 4. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w następujących celach:
 6. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 7. umożliwienia zaakceptowania Regulaminu, dokonania przez Użytkowników Darowizny w ramach Zbiórki, informowania Wpłacających o przebiegu Zbiórki i jej rezultacie (w przypadkach określonych w Regulaminie) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 8. realizacji obowiązków prawnych Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO), tj. rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji, analizy i uwzględniania zgłoszeń naruszeń Regulaminu przez Użytkowników, a także realizacji obowiązków podatkowych Operatora,
 9. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), np. w celu dochodzenia i egzekwowania roszczeń Operatora, odpowiedzi na zapytania Użytkowników, tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Operatora, wsparcia obsługi Serwisu.
 10. Operator przetwarza następujące dane Użytkownika: 1) imię i nazwisko Użytkownika; 2) numer rachunku bankowego, 3) adres poczty elektronicznej oraz 4) adres do korespondencji (w przypadku wystąpienia przez Użytkownika do Operatora z pisemną Reklamacją),5) adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr budynku, lokalu, kod pocztowy
 11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa.
 12. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg umowny - brak ich podania lub – w przypadkach gdy jest niezbędna – brak zgody na przetwarzanie Danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.
 13. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione przez Operatora:
  1. Serwisowi płatności internetowych w celu wykonania usługi płatności elektronicznych, a także w celu rozpatrzenia składanych przez Użytkowników reklamacji dotyczących płatności elektronicznych,  
  2. Podmiotom, które świadczą na rzecz Operatora usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług  których Operator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi lub biuro podatkowe obsługujące Operatora.

      14. Operator nie przetwarza Danych osobowych Użytkownika w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

      15. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz prawo żądania ich usunięcia.

      16. W przypadkach, gdy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

      17. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (i) w celach marketingu bezpośredniego lub (ii) w szczególnych sytuacjach, jeśli dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

      18. W celu uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, należy wysłać wiadomość drogą elektroniczną na następujący adres e- mail Operatora:  akademiahodowcy@kennelclub.pl.  Usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z poszczególnych Usług. Usunięcie danych niezbędnych do korzystania z Usług powoduje zakończenie korzystania z Serwisu.

      19. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania Umowy lub umowy darowizny, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z tych umów. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

      20. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- w przypadku uznania przetwarzania Danych osobowych Użytkownika przez Operatora za naruszające przepisy prawa.

 • 10. PRAWA AUTORSKIE

Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabronione, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w tym np. linkowanie, czy używanie nazwy Serwisu celem informowania w mediach o jego działalności, a także w celu informowania o Zbiórce). Graficzne elementy Serwisu i innych Materiałów w nim zamieszczonych, a także wygląd Serwisu jako całości, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1062 z późń. zm.). Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021
 2. Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Operatora oraz w formie pdf na stronie internetowej Serwisu, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia ich publikacji. Wpłacający dokonujący ponownie Darowizny po dokonaniu zmian Regulaminu zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie dokonywana kolejnej Darowizny, w sposób określony w 6 ust. 4 lit. b) Regulaminu.
 4. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. Operator i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania co najmniej formy dokumentowej.
 5. Serwis funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski. W związku z zasadami funkcjonowania Serwisu, a także charakterem i celem Zbiórki, działalność prowadzona przez Operatora w ramach Serwisu nie podlega przepisom ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1672 z późń. zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.